קישור ל-RSS
העולם הוא מקום מסוכן לחיות בו; לא בגלל שאנשים הם רעים    אלא בגלל שאנשים לא עושים דבר בקשר לכך    
מגזין הכיבוש - חיים תחת כיבוש

עמוד הבית  חזרה הדפס  שלח לחבר

נדחתה עתירה נגד תוואי גדר ההפרדה
acri
דן יקיר
18.08.10
http://elyon1.court.gov.il/files/08/820/018/n06/08018820.n06.htm
ביום 17.8.10 דחה בג`צ עתירה נגד תוואי גדר ההפרדה באזור הכפר צפא, אם כי נקבע, שבגיבוש התוואי נשקלו שיקולים פסולים של הגנה על שכונות של התנחלויות שטרם אושרו.

הנשיאה ביניש:

בענייננו, עלינו לבחון, אפוא, מהי התועלת שתנבע מהסטת תוואי הגדר מערבה אל החלופה המוצעת על-ידי המשיבים, אל מול הפגיעה שתיגרם כתוצאה מכך. כאמור בפסקה 18 לעיל, מקובלת עלינו עמדת המשיבים לפיה בנקודת הזמן בה אנו עומדים כעת, הנזק שבהסטת תוואי הגדר מערבה עולה על התועלת שתנבע מכך.

21. נפרט את הדברים. החלופה המוצעת על-ידי המשיבים מאפשרת את הסטת הגדר בכ-250-100 מטרים מערבה, זאת לשם הותרת שיא הגובה של הגבעות שמעל הישובים כפר האורנים וכפר רות, בשליטה ישראלית. כתוצאה ממימוש חלופה זו אכן יעברו לצד שממזרח לגדר כ-257 דונמים נוספים מאדמות הכפר צפא, אלא שלהערכת המדינה, ההסטה האמורה תביא לפגיעה קשה ביותר במאות דונמים של אדמות פלסטיניות פרטיות ובגידולי עצי זית רבים. בנסיבות אלה נראה כי התועלת המצומצמת יחסית העשויה לצמוח כתוצאה מהסטת התוואי מערבה, נוכח ההיקף הקטן של האדמות אשר יעברו לצידה המזרחי של הגדר, איננה עולה באופן משמעותי על הפגיעה הצפויה באדמות פלסטיניות אחרות וברכוש פלסטיני נוסף כתוצאה מהסטת התוואי. זאת, אף מבלי להתחשב בעלות הסטת התוואי עצמה, המוערכת על-ידי המשיבים בכ-24.5 מיליון שקלים, כיוון שמדובר בגדר שנבנתה כבר לפני זמן רב.

במצב דברים זה אנו סבורים כי במכלול השיקולים היחס בין היתרון הצפוי לעותרים מהסטת הגדר מערבה אל מול הנזק שעלול להיגרם למצב אדמות הכפרים ואף בהתחשב בכל תוצאות הלוואי הלוגיסטיות לרבות סכום העתק הכרוך בהסטת הגדר – אינו מצדיק להיעתר לעתירה.

22. לסיכום ייאמר, כי למרבה הצער מתברר היום שניתן היה במידה מסוימת לצמצם את הפגיעה בקניינם של העותרים כתוצאה מתוואי הגדר שנקבע בזמנו. כמו-כן ניכר כי נפלו פגמים בהליך קביעת תוואי הגדר נשוא העתירה, עת נשקלו גם שיקולים הקשורים להגנה על שכונות אשר טרם נבנו. בעקבות פסיקתנו, בין היתר בפרשות בלעין וסלפית, ברור וידוע למשיבים היום כי לא היה מקום מלכתחילה להביא בחשבון בעת הקמת הגדר שיקולים מן הסוג שנשקל. אף על פי כן, נוכח מכלול הנסיבות, כפי שפורט לעיל, שינוי תוואי הגדר כיום במידה האפשרית מבלי לפגוע בצרכים הביטחוניים עלול להיות מזערי ופוגעני יותר ביחס לאדמות העותרים במאזן הכולל של השיקולים לעת הזו. לפיכך, לא ראינו להתערב כדי להורות על שינוי תוואי הגדר כאמור.

23. עם זאת, נוכח כל האמור ובהתחשב במידת הפגיעה בעותרים כפי שתוארה לעיל, דעתנו היא כי יש מקום להרחיב את שעות ומועדי פתיחת השער החקלאי הקיים במקום ואף לשקול פתיחתו של שער נוסף, הכל בתיאום בין העותר 1 לבין המדינה ובהתאם לצרכיהם של העותרים. חשוב במיוחד להקל על מעבר העותרים בין מקום מושבם לבין אדמותיהם בתקופות המסיק והחריש. אנו סבורים כי יהיה בכך כדי לצמצם את הפגיעה בעותרים במידה ניכרת, ומכל מקום – כי אין בנמצא דרך ריאלית אחרת להגביל את היקף הפגיעה בעותרים תוך הימנעות מגרימת נזק נוסף להם ולתושבים פלסטיניים אחרים.

http://elyon1.court.gov.il/files/08/820/018/n06/08018820.n06.htmד נ
קישורים למאמרים האחרונים בנושא

לגנות או לא לגנות, זאת השאלה
בתיהם של 44 פלסטינים מתוכם 22 ילדים נהרסו אתמול בגדה המערבית
בלילה בלילה כשכולם ישנים חיילים מתפרצים לבתים פלסטינים